نکته ای درباره عطر

حتما با اين عبارت زياد برخورد كرده‌ايد و ذهن شما را درگير كرده است كه چه معنايی دارد؟
عبارت Fl.oz يا همان Fluide Ounce عبارتی است كه در پايين همه عطرها درج شده است
همانطور كه Mill بيان كننده حجم عطر است Fl.oz هم واحد اندازه‌گيری حجم مايعات در انگليس و آمريكا می باشد.
در زير می‌توانيد معادل اين واحدها را مشاهده نماييد :
1.7Fl.Oz = 50 Ml
2Fl.Oz = 60 Ml
2.2Fl.Oz = 65 Ml
2.5Fl.Oz = 75 Ml
2.7Fl.Oz = 80 Ml
3Fl.Oz = 90 Ml
3.4Fl.Oz = 100Ml
4Fl.Oz = 120 Ml
4.2Fl.Oz = 125 Ml
5Fl.Oz = 150 Ml